دانشگاه خنداب قابل مقایسه با هیچ دانشگاهی نیست/ تحصیل در خنداب، صدور مدرک تحصیلی از کمیجان !

دانشگاه خنداب قابل مقایسه با هیچ دانشگاهی نیست/ تحصیل در خنداب، صدور مدرک  تحصیلی از کمیجان !