آئین تودیع و معارفه روسای حوزه های قضایی کمیجان و میلاجرد با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی انجام شد > درگاه ملی قوه قضاییه

آئین تودیع و معارفه روسای حوزه های قضایی کمیجان و میلاجرد با حضور رئیس کل  دادگستری استان مرکزی انجام شد > درگاه ملی قوه قضاییه