برگزاری جشن ستارگان در مدرسه سمیه فیروزان منطقه خزل

برگزاری جشن ستارگان در مدرسه سمیه فیروزان منطقه خزل