طرح توسعه گلخانه ها در اراضی کوره های آجرپزی جورقان/ساماندهی ورودی شهر

طرح توسعه گلخانه ها در اراضی کوره های آجرپزی جورقان/ساماندهی ورودی شهر طرح توسعه گلخانه ها در اراضی کوره های آجرپزی جورقان/ساماندهی ورودی شهر