فعالیت گروه جهادی شهید «عباس بابایی» همدان در جورقان

فعالیت گروه جهادی شهید «عباس بابایی» همدان در جورقان