نصب المانهای نوروزی در ورودی شهر جورقان

نصب المانهای نوروزی در ورودی شهر جورقان