حفاران غیرمجاز در فامنین هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز در فامنین هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند