مجتمع فولاد صائب - حضور فرماندهان محترم سپاه ناحیه عجبشیر در غرفه مجتمع فولاد صائب تبریز

مجتمع فولاد صائب - حضور فرماندهان محترم سپاه ناحیه عجبشیر در غرفه مجتمع  فولاد صائب تبریز
مجتمع فولاد صائب حضور فرماندهان محترم سپاه ناحیه عجبشیر در غرفه مجتمع فولاد صائب تبریز