بلاتکلیفی وضعیت نامناسب ورودی شرقی سراب دوره ادامه دارد / شهردار قول سال آینده را داد | سایت خبری تحلیلی لرستان خبر

بلاتکلیفی وضعیت نامناسب ورودی شرقی سراب دوره ادامه دارد / شهردار قول سال  آینده را داد | سایت خبری تحلیلی لرستان خبر بلاتکلیفی وضعیت نامناسب ورودی شرقی سراب دوره ادامه دارد / شهردار قول سال  آینده را داد | سایت خبری تحلیلی لرستان خبر