افتتاح یک باب خانه محروم در روستای سبزوار منطقه ویسیان

افتتاح یک باب خانه محروم در روستای سبزوار منطقه ویسیان