شیلات سپیددشت آماده واگذاری به بخش خصوصی شد

شیلات سپیددشت آماده واگذاری به بخش خصوصی شد