ديروز و امروز "تونل معمولان" در لرستان + عكس سال 1307

ديروز و امروز