تصویری از زیر آب رفتن روستای دمرود در معمولان استان لرستان

تصویری از زیر آب رفتن روستای دمرود در معمولان استان لرستان