شرایط زندگی در « معمولان» هنوز عادی نیست/ پیمانکار مشغول « خاکبازی» است / بهره‌برداری از دیوار ساحلی شهر ؛ شاید 10 سال دیگر | خبرگزاری ایلنا

شرایط زندگی در « معمولان» هنوز عادی نیست/ پیمانکار مشغول « خاکبازی» است /  بهره‌برداری از دیوار ساحلی شهر ؛ شاید 10 سال دیگر | خبرگزاری ایلنا شرایط زندگی در « معمولان» هنوز عادی نیست/ پیمانکار مشغول « خاکبازی» است /  بهره‌برداری از دیوار ساحلی شهر ؛ شاید 10 سال دیگر | خبرگزاری ایلنا