روستای قرق در نزدیکی کلیسای مریم مقدس می باشد و فاصله این روستا تا شهر گرگان در حدود 26 دقیقه می باشد

روستای قرق در نزدیکی کلیسای مریم مقدس می باشد و فاصله این روستا تا شهر  گرگان در حدود 26 دقیقه می باشد