دنگلان خواجه - معنی در دیکشنری آبادیس

دنگلان خواجه - معنی در دیکشنری آبادیس