مرکز پژوهشها - تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای جلین علیا از توابع دهستان استر آباد جنوبی بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان به شهر جلین

مرکز پژوهشها - تصویبنامه در خصوص تبدیل روستای جلین علیا از توابع دهستان  استر آباد جنوبی بخش مرکزی شهرستان گرگان در استان گلستان به شهر جلین