گزارش تصویری/ بازارچه مرزی پررنگ و لعاب اینچه برون (مرز پل)

گزارش تصویری/ بازارچه مرزی پررنگ و لعاب اینچه برون (مرز پل)