گلستان ما - کلنگ زنی مجتمع فرهنگی مذهبی الزهرا در روستای پیرواش سفلی آق قلا + تصاویر

گلستان ما - کلنگ زنی مجتمع فرهنگی مذهبی الزهرا در روستای پیرواش سفلی آق قلا  + تصاویر