ششمین میز خدمت در روستای پیرواش سفلی شهرستان آق قلا برگزار شد » پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

ششمین میز خدمت در روستای پیرواش سفلی شهرستان آق قلا برگزار شد » پایگاه  اطلاع رسانی استانداری گلستان