گلستان ما - قطع درختان سبز توسط دهیاری و شورا روستای پیرواش سفلی آق قلا + تصاویر

گلستان ما - قطع درختان سبز توسط دهیاری و شورا روستای پیرواش سفلی آق قلا +  تصاویر