افتتاح کارگاه تولید قارچ به ظرفیت 10تن در روستای نودیجه گرگان

افتتاح کارگاه تولید قارچ به ظرفیت 10تن در روستای نودیجه گرگان