گزارش تصویری اجرای کاروان شادی غدیر در نودیجه - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه

گزارش تصویری اجرای کاروان شادی غدیر در نودیجه - خبرگزاری شبستان ، رسانه  حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه