روستای نودیجه واقع در 18 کیلومتری گرگان ، فاصله نودیجه تا گرگان چقدره ؟

روستای نودیجه واقع در 18 کیلومتری گرگان ، فاصله نودیجه تا گرگان چقدره ؟