روستای رحمت آباد فاضل آباد واقع در 3 کیلومتری شهرستان فاضل آباد ، فاصله روستای رحمت آباد تا گرگان چقدره؟

روستای رحمت آباد فاضل آباد واقع در 3 کیلومتری شهرستان فاضل آباد ، فاصله  روستای رحمت آباد تا گرگان چقدره؟