یک باب مدرسه استثنایی در روستای القجر شهرستان مینودشت افتتاح گردید - فرهنگیان24

یک باب مدرسه استثنایی در روستای القجر شهرستان مینودشت افتتاح گردید -  فرهنگیان24