احداث مجموعه ورزشی شهر باشت نیازمند اختصاص زمین است - ایرنا

احداث مجموعه ورزشی شهر باشت نیازمند اختصاص زمین است - ایرنا