آزادراه «کرمانشاه، بیستون، حمیل» قطعه مهمی از پروژه حرم تا حرم میان ۳ کشور است | خبرگزاری فارس

آزادراه «کرمانشاه، بیستون، حمیل» قطعه مهمی از پروژه حرم تا حرم میان ۳ کشور  است | خبرگزاری فارس