کوه نویسی حمیل؛ نام مبارک امام زمان صلوات الله علیه

کوه نویسی حمیل؛ نام مبارک امام زمان صلوات الله علیه