سومین جلسه هماهنگی سالگرد بمباران شیمیایی شهر نودشه برگزار شد

سومین جلسه هماهنگی سالگرد بمباران شیمیایی شهر نودشه برگزار شد