شهر مرزی نودشه به عنوان شهر گیوه بافی ایران معرفی شد - ایرنا

شهر مرزی نودشه به عنوان شهر گیوه بافی ایران معرفی شد - ایرنا