گردوغبار امروز آسمان سرپل ذهاب را فراگرفت

گردوغبار امروز آسمان سرپل ذهاب را فراگرفت گردوغبار امروز آسمان سرپل ذهاب را فراگرفت