چرا بازارچه مرزی و پررونق جوانرود این روزها دچار رکود شده است؟/ستاره یونسی

چرا بازارچه مرزی و پررونق جوانرود این روزها دچار رکود شده است؟/ستاره یونسی