آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی معرفی شد

آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی معرفی شد