راستی آزمایی طرح های اشتغالزایی مشاغل خانگی در شهر آرمرده بانه | مدیریت عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

راستی آزمایی طرح های اشتغالزایی مشاغل خانگی در شهر آرمرده بانه | مدیریت  عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی