پرونده شهر آرمرده بانه به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی ایران تدوین می‌شود

پرونده شهر آرمرده بانه به‌عنوان شهر ملی صنایع‌دستی ایران تدوین می‌شود