دیدار چهره به چهره و مردمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم حسن آباد یاسوکند | اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دیدار چهره به چهره و مردمی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مردم حسن آباد  یاسوکند | اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی