مهرانه؛ عصاره فرهنگ ایرانی_اسلامی است که ریشه در باورهای اعتقادی دارد"/ با حمایت مردم خیر، اهداف مهرانه را در حسن آباد یاسوکند محقق می کنیم - انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا

مهرانه؛ عصاره فرهنگ ایرانی_اسلامی است که ریشه در باورهای اعتقادی دارد