نشست با شورای اسلامی شهر جعفریه - سازمان همیاری شهرداری های استان قم

نشست با شورای اسلامی شهر جعفریه - سازمان همیاری شهرداری های استان قم