دکه‌های مستقر درحاشیه جاده قم،جعفریه ساماندهی می‌شود - ایرنا

دکه‌های مستقر درحاشیه جاده قم،جعفریه ساماندهی می‌شود - ایرنا