بازدید مدیرعامل از شهر جعفریه - سازمان همیاری شهرداری های استان قم

بازدید مدیرعامل از شهر جعفریه - سازمان همیاری شهرداری های استان قم