تصادفات منجر به فوت محور جعفریه قم قابل تحمل نیست - ایرنا

تصادفات منجر به فوت محور جعفریه قم قابل تحمل نیست - ایرنا