برگزاری تعزیه در جوار حرم شهدای گمنام شهر قنوات قم

برگزاری تعزیه در جوار حرم شهدای گمنام شهر قنوات قم