قنوات سوریه - معنی در دیکشنری آبادیس

قنوات سوریه - معنی در دیکشنری آبادیس