تصاویر/ بازدید «احمد امیرآبادی» از بوستان و یادمان شهدای گمنام قنوات قم

تصاویر/ بازدید «احمد امیرآبادی» از بوستان و یادمان شهدای گمنام قنوات قم