گردنه کوهین در قزوین با بارش برف و کولاک همراه است

گردنه کوهین در قزوین با بارش برف و کولاک همراه است