معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت - گزارش تصویری فعالیت های تیم اعزامی "ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا" به بخش شهرک و معلم کلایه قزوین در قاب دوربین مفدا

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت - گزارش تصویری فعالیت های تیم اعزامی