پروژه جایگاه فرود بالگرد اورژانس امداد و نجات در شهر معلم کلایه افتتاح شد | استانداري قزوين

پروژه جایگاه فرود بالگرد اورژانس امداد و نجات در شهر معلم کلایه افتتاح شد |  استانداري قزوين