دریافت مطالبات شهرداری خاکعلی از شرکت مگسال بخشی زیادی از مشکلات این شهر را برطرف می

دریافت مطالبات شهرداری خاکعلی از شرکت مگسال بخشی زیادی از مشکلات این شهر را  برطرف می دریافت مطالبات شهرداری خاکعلی از شرکت مگسال بخشی زیادی از مشکلات این شهر را  برطرف می دریافت مطالبات شهرداری خاکعلی از شرکت مگسال بخشی زیادی از مشکلات این شهر را  برطرف می