پایگاه جامع اطلاع رسانی آبیک | خطر بیخِ گوش مدرسه خاکعلی و مرکز بهداشت خاکعلی/مختومه شدن برخی منازعات زمین و املاک اهالی بشاریات در شورای تامین آبیک/ منصب ها خیلی زودگذر هستند

پایگاه جامع اطلاع رسانی آبیک | خطر بیخِ گوش مدرسه خاکعلی و مرکز بهداشت  خاکعلی/مختومه شدن برخی منازعات زمین و املاک اهالی بشاریات در شورای تامین  آبیک/ منصب ها خیلی زودگذر هستند